Whisteblowing

V naší společnosti BAUMRUK & BAUMRUK je zaveden systém, který umožňuje komukoliv podávat oznámení (i anonymní) o střetu zájmů, možném neetickém nebo protiprávním jednání zaměstnanců společnosti. Veškeré podněty budou důkladně prošetřeny podle postupu upraveného interním předpisem společnosti.

Způsob oznámení neetického jednání

Oznámení lze podat jedním z těchto způsobů:

  1. Emailem na adresu whisteblowing@baumruk.eu
  2. Písemné oznámení: schránka – VENKU U VCHODU, obálku s oznámením výrazně označte nápisem WHISTEBLOWING
  3. Osobní oznámení v sídle společnosti v kanceláři účtárny s vyžádáním stanovené příslušné osoby (J. Pirnerová nebo V. Baumruková)

V oznámení je nutné uvést:

  • popis neetického jednání
  • jméno zaměstnance, který se tohoto jednání dopouští

K prošetření věci může přispět podrobný popis nežádoucího jednání a doložení důkazů (fotografie, dokumenty atd.), není to ale podmínkou pro podání oznámení.

Uvedení údajů oznamovatele (jméno, telefon, email) je dobrovolné, avšak pro případné doplnění informací potřebných pro prošetření události doporučujeme tyto údaje uvést.

O přijetí oznámení bude oznamovatel (je-li znám) vyrozuměn do 7 dnů ode dne přijetí. Oznámení bude posouzeno ve lhůtě 30 dnů, v případě závažných a komplikovaných posouzení může být lhůta dvakrát prodloužena.

Společnost se zavazuje zajistit podporu a ochranu osobám, které oznámí možný střet zájmů, neetické nebo protiprávní jednání zaměstnanců společnosti. Společnost důsledně chrání identitu oznamovatele (je-li jí známa) a současně oznamovatele chrání před jakýmikoliv přímými či nepřímými nepříznivými následky, které by souvisely s oznámením. Upozorňujeme, že totožnost oznamovatele není chráněna v případě vědomého nepravdivého oznámení a v této souvislosti může být oznamovateli udělena pokuta až do výše 50 000 Kč.