O ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů


Společnost BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů spolu s dalšími oznámeními, která mohou být poskytnuta v době shromažďování, blíže upřesňuje a vysvětluje odpovědi na otázky typu kdo jsme, jak shromažďujeme, sdílíme a používáme vaše osobní údaje a jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů.


Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našeho používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů.


Doporučujeme si toto Oznámení o ochraně osobních údajů prostudovat celé, abyste byli plně informováni. Pokud však chcete získat přístup pouze k určité části tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, pak můžete kliknutím na příslušný rychlý odkaz v nabídce přejít na danou část.Kdo jsme?


BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. je česká rodinná společnost se zkušenostmi v oblasti sériové strojírenské výroby. Další informace o společnosti, produktech a službách naleznete zde.Působnost tohoto oznámení


Zmínky pojmů „Baumruk & Baumruk“, „my“ nebo „nás“ či „naše“ v tomto dokumentu odkazují na společnost BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. a případně na sesterskou společnost BAUMRUK REALITY s.r.o., která se také podílí na zpracování osobních údajů. Naši sesterskou společnost a její kontaktní údaje naleznete zde.Jak shromažďujeme osobní údaje?


Dobrovolně poskytnuté informace


Informace nám můžete poskytnout dobrovolně, například nám můžete poskytnout své kontaktní údaje za účelem zřízení a registrace účtu, stahování brožur a dalšího obsahu z našich webových stránek, přihlášení k odběru našich marketingových sdělení, registrace na akce či webináře, vyžádání cenové nabídky, zakoupení našich výrobků nebo služeb, případně zaslání dotazů. Osobní údaje nám můžete sdělit také během schůzek, při vzájemné korespondenci nebo při jiných přímých interakcích.


Pokud nám poskytnete osobní údaje týkající se jiných osob, tímto prohlašujete, že jste k tomu oprávněni a (v případě, že je to vyžadováno) jste získali nezbytný souhlas.


Automaticky shromažďované informace


Jakmile navštívíte naše webové stránky a portály nebo používáte naše výrobky, jsme oprávněni prostřednictvím vašeho zařízení automaticky shromažďovat určité informace, jak je dále vysvětleno v bodech „Soubory cookie“ a „Telemetrie“ níže. V některých zemích mohou být tyto informace považovány za osobní údaje podle platných zákonů o ochraně osobních údajů, a proto se vám mohou zobrazovat vyskakovací okna, bannery nebo jiná oznámení, která se vás dotážou, zda s takovým shromažďováním souhlasíte.


Informace získávané ze zdrojů třetích stran


Příležitostně můžeme shromažďovat nebo získávat vaše osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů (např. ze sociálních médií) nebo ze zdrojů třetích stran (např. od poskytovatelů kontaktních údajů pro podnikání, personálních agentur, bývalých zaměstnavatelů nebo nadřízených, agentur pro prověřování minulosti, distributorů nebo prodejců, kteří vám prodávají naše výrobky a služby, a vašich kolegů, kteří nám mohou poskytnout vaše kontaktní údaje za účelem poskytování nebo získávání zboží nebo služeb), toto však pouze v případě, že jsme si ověřili udělení vašeho souhlasu těmto třetím stranám nebo existenci jejich zákonného oprávnění či povinnosti nám vaše osobní údaje sdělit. Tyto údaje můžeme za účelem rozšíření nebo aktualizace našich záznamů kombinovat s osobními údaji, které jste nám již poskytli.Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?


Účel nebo právní základ pro shromažďování a využívání osobních údajů uskutečněných z naší strany závisí na daných osobních údajích, platných místních předpisech a kontextu, ve kterém osobní údaje shromažďujeme.


Osobní údaje od vás však obvykle shromažďujeme pouze tehdy, pokud je potřebujeme k plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, pokud k tomu máme váš souhlas nebo (v případě, že to povolují platné místní předpisy) pokud je zpracování v našem oprávněném zájmu a nepřevažují nad ním vaše zájmy na ochranu údajů nebo vaše základní práva a svobody. V některých případech můžeme mít také zákonnou povinnost shromažďovat vaše osobní údaje nebo můžeme osobní údaje jinak potřebovat k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné osoby.


Některé běžné příklady jsou popsány níže. Jinak vám obvykle v příslušném okamžiku jasně sdělíme účel nebo právní základ a informujeme vás, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné či nikoli (a také o možných důsledcích, pokud své osobní údaje neposkytnete).


Obecně platí, že od vás získané osobní údaje budeme používat pouze k účelům popsaným v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo k účelům, které vám vysvětlíme v době, kdy vaše osobní údaje shromažďujeme. Vaše osobní údaje však můžeme použít i k jiným účelům, které nejsou v rozporu s již sdělenými účely (například ke statistickým účelům), a to pokud to povolují platné zákony o ochraně osobních údajů.


Máte-li dotazy nebo potřebujete-li další informace týkající se účelu nebo právního základu, na jehož základě shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v dolní části tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.


Nábor zaměstnanců


Pokud se ucházíte o pracovní pozici, osobní údaje (například vaše kontaktní údaje, motivační dopis, životopis a formulář žádosti) shromažďujeme a používáme za účelem rozhodnutí o přijetí do zaměstnání. Sem patří například posouzení vašich dovedností a kvalifikace, ověření vašich údajů, provedení kontroly referencí, dále prověření minulosti (je-li to pro vaši pozici relevantní) a zlepšení našich náborových procesů. Tyto informace můžeme také archivovat za účelem kontaktování ve vztahu k budoucím příležitostem, a to pokud nás výslovně nepožádáte, abychom tak nečinili.


Soubory cookie


Ke shromažďování a používání osobních údajů používáme soubory cookie, webové majáky, pixely a podobné sledovací technologie. K těmto údajům může patřit například vaše IP adresa, typ zařízení, jedinečná identifikační čísla zařízení, typ prohlížeče, širší zeměpisná poloha (např. poloha na úrovni země nebo města) a další technické informace. Dále jsme oprávněni shromažďovat informace o tom, jak vaše zařízení spolupracovalo s našimi webovými stránkami nebo portálem, včetně navštívených stránek a otevřených odkazů. Tyto informace používáme pro naše interní analytické účely a ke zvýšení kvality a relevance našich webových stránek pro návštěvníky. Další informace o námi používaných typech souborů, důvodech a způsobu, jak můžete soubory cookie odmítnout, naleznete v podrobnostech našeho Cookie banneru. Upozorňujeme však, že při odhlášení ze souborů cookie nebudete moci využívat všechny funkce, které jsou na našich webových stránkách k dispozici. Některé prohlížeče nabízejí automatickou možnost „nesledovat“, tyto funkce však zatím nejsou standardizovány, a proto je v současné době nepodporujeme.


Telemetrie


Při instalaci nebo aktualizaci našich výrobků můžete být požádáni, abyste s námi sdíleli tzv. telemetrii. Telemetrie jsou cenné technické informace (například typ zařízení, operační systém nebo verze výrobku), které nám umožňují sledovat výkonnost výrobku, zlepšovat jeho použitelnost, upozorňovat na chyby, které je nutné odstranit, a přijímat informovaná rozhodnutí o zabezpečení, vývoji a vyřazení výrobku z prodeje nebo ukončení jeho podpory.


Vedení účtů


Vaše osobní údaje (včetně případných finančních údajů) jsme oprávněni použít ke správě vašeho účtu, a to i pro účely prognózování výrobků, zpracování objednávek, fakturace, zpracování plateb, finančního reportingu, analýzy trendů a plánování rozvoje/životního cyklu výrobku. Jsme oprávněni vám také zasílat provozní oznámení a korespondenci týkající se vašeho účtu (například oznámení o aktualizaci výrobku, aktualizace stavu dodávky, bezpečnostní oznámení a oznámení o vypršení platnosti/obnovení licence).


Monitorování sítě


V rámci naší případné vzájemné korespondence jsme oprávněni zaznamenávat osobní údaje při monitorování systémů, dat a zařízení naší společnosti za účelem odhalování a prevence hrozeb, vyšetřování a nápravy bezpečnostních incidentů a zajištění zákonného používání těchto systémů, dat a zařízení.


Zákaznická podpora


Pokud nás kontaktujete za účelem nahlášení problémů nebo vznesení dotazů na naše výrobky a služby, jsme oprávněni zaznamenat vaše kontaktní údaje a podrobnosti o naší interakci s vámi v našem systému správy tiketů podpory. Tyto informace jsme oprávněni použít k reakci na váš požadavek, ke zlepšení našich stávajících výrobků a služeb, k výzkumu a vývoji nových výrobků a služeb, k řešení a odstraňování problémů s našimi výrobky a službami a ke sledování doby odezvy a účinnosti podpory.


Dodržování norem a předpisů


Vaše osobní údaje jsme oprávněni používat k prosazování našich obchodních podmínek a k provádění kontrol zaměřených na prevenci nezákonných činností, jako je například porušování vývozních a obchodních sankcí, úplatkářství, podvody, korupce nebo moderní otroctví. Pokud vznesete jakékoli podezření či obavy prostřednictvím našeho programu Whistleblowing nebo budete uvedeni jako strana či svědek, použijeme poskytnuté informace k prošetření těchto podezření. Dále jsme oprávněni vést záznamy o dodržování předpisů a podávat hlášení o námi přijatých opatřeních auditorům a úřadům.


Zpětná vazba


Pokud se zúčastníte průzkumu spokojenosti zákazníků, jsme oprávněni vaše osobní údaje použít pro účely naší interní obchodní analýzy a školení, abychom lépe porozuměli požadavkům našich uživatelů, měřili a zvyšovali spokojenost zákazníků a zvyšovali kvalitu našich výrobků a služeb.


Fóra


Některé naše webové stránky nebo stránky sociálních médií vám mohou umožnit tzv. „lajkování“, zveřejňování příspěvků nebo komentování určitých informací. Upozorňujeme, že veškeré informace, které sdílíte na veřejně přístupných stránkách, si může přečíst a použít kdokoli z veřejnosti k jakémukoli účelu, a proto byste měli před sdílením jakýchkoli informací pečlivě zvážit jejich citlivost. Vaše působení na stránkách sociálních médií se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů třetích stran.


Návštěvníci


Pokud navštívíte naše provozy nebo námi pořádané akce, můžete být z důvodu bezpečnosti, důvěrnosti, zdraví, bezpečnosti a plánování akcí vyzváni k registraci jako návštěvník/účastník s uvedením svého jména, titulu, názvu společnosti, kontaktních údajů a času/data příchodu.S kým sdílíme vaše osobní údaje?


Osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme třetím stranám. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpřístupnit následujícím kategoriím příjemců:


  • Společnostem v rámci naší skupiny, poskytovatelům služeb třetích stran a partnerům, kteří nám poskytují služby zpracování údajů (například cloudové hostingové služby, odborní poradci a poskytovatelé platebních služeb) nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje pro účely, které jsou popsány v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo o kterých jste byli informováni při shromažďování vašich osobních údajů.
  • Jakémukoli příslušnému orgánu činnému v trestním řízení, regulačnímu orgánu, státnímu orgánu, soudu nebo jiné třetí straně, pokud se domníváme, že je zveřejnění nezbytné (i) v souladu s platnými zákony nebo předpisy, (ii) k výkonu, určení nebo obraně našich zákonných práv nebo (iii) k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jakékoli jiné osoby
  • Jakékoli jiné osobě, pokud jste s tímto zveřejněním souhlasili

Dbáme na to, abychom přístup omezili pouze na ty třetí strany, které k tomu mají oprávněný důvod. V případě, že třetí straně umožníme přístup k osobním údajům, vždy přijmeme vhodná opatření s cílem zajistit, aby tyto údaje byly použity způsobem, který je v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů.Jak údaje ochraňujeme?


Osobní údaje chráníme pomocí technických a organizačních opatření navržených tak, aby se snížila rizika ztráty, zneužití a neoprávněného přístupu k osobním údajům, jejich zveřejnění, pozměnění a zničení, a která odpovídají typu zpracovávaných osobních údajů. Přestože vynakládáme z obchodního hlediska přiměřené úsilí na ochranu vašich osobních údajů, není možné zaručit 100% zabezpečení za všech okolností.


Nesete výhradní odpovědnost za ochranu všech hesel nebo jiných pověření, která umožňují přístup k našim výrobkům, službám, systémům nebo jiným aktivům, za odhlášení z těchto účtů po ukončení jejich používání a za využití odpovídající úrovně opatrnosti při komunikaci s námi.Mezinárodní přenosy dat


Vaše osobní údaje mohou být předávány a zpracovávány v jiných zemích než tam, kde máte trvalé bydliště. V těchto zemích se mohou na ochranu osobních údajů vztahovat právní předpisy, které se liší od právních předpisů ve vaší zemí (a které mohou někdy poskytovat nižší úroveň ochrany).


Konkrétně platí, že naše ústředí a servery webových stránek se nacházejí v České republice, přičemž společnosti naší skupiny a poskytovatelé služeb a partneři třetích stran působí po celém světě. To znamená, že v rámci shromažďování vašich osobních údajů tyto můžeme zpracovávat v kterékoli z těchto zemí.Uchovávání údajů


Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, uchováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který jsme je shromáždili (například abychom vám mohli poskytnout službu, kterou jste si vyžádali), nebo abychom splnili příslušné právní, daňové nebo účetní požadavky.


Po uplynutí této doby vaše osobní údaje buď vymažeme, nebo provedeme jejich anonymizaci. Nebude-li to možné (například z důvodu uložení vašich osobních údajů v záložních archivech), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a až do jejich odstranění je budeme izolovat tak, aby nemohly být dále zpracovávány.Vaše práva na ochranu údajů


Máte následující práva na ochranu osobních údajů:


Konkrétně platí, že naše ústředí a servery webových stránek se nacházejí v České republice, přičemž společnosti naší skupiny a poskytovatelé služeb a partneři třetích stran působí po celém světě. To znamená, že v rámci shromažďování vašich osobních údajů tyto můžeme zpracovávat v kterékoli z těchto zemí.


  • Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je, aktualizovat nebo požádat o jejich vymazání, můžete se na nás s příslušným požadavkem kdykoli obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajích.
  • Kromě toho jste oprávněni vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů. Tato práva můžete opět uplatnit kontaktováním našich pracovníků pomocí níže uvedených kontaktních údajích.
  • Máte právo kdykoli se odhlásit z odběru námi zasílaných marketingových sdělení. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“, „odhlásit“ nebo „centrum preferencí“ v našich marketingových e-mailech.
  • Podobně platí, že pokud jsme shromažďovali a zpracovávali vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které jsme provedli před jeho odvoláním, ani na zpracování vašich osobních údajů, které je prováděné
  • Pokud máte stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, doporučujeme vám, abyste se obrátili na e-mailovou adresu info@baumruk.eu. Ve vztahu k našemu shromažďování a používání vašich osobních údajů můžete mít také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace si prosím vyžádejte od svého Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podle platných zákonů na ochranu osobních údajů můžete mít také další práva. Na všechny žádosti, které obdržíme od osob, jež chtějí uplatnit svá práva na ochranu údajů, budeme reagovat v souladu s platnými zákony na ochranu údajů. V závislosti na okolnostech může být nutné před vyhověním vaší žádosti ověřit vaši totožnost a nemusí být vždy možné vyhovět vaší žádosti v plném rozsahu (například pokud by poskytnutí vašich informací mohlo odhalit osobní údaje jiné osoby nebo pokud existuje jiný nadřazený zájem nebo protichůdná právní povinnost). Na žádosti se snažíme odpovědět do jednoho měsíce, někdy však můžeme vzhledem ke složitosti vaší žádosti potřebovat více času.Odkazy


Naše webové stránky a služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, výrobky a služby provozované třetími stranami. Postupy ochrany osobních údajů těchto třetích stran nejsou pod naší kontrolou a řídí se jejich prohlášeními o ochraně osobních údajů, která byste si měli prostudovat, pokud chcete lépe porozumět jejich postupům týkající se ochrany osobních údajů.Aktualizace tohoto oznámení


Toto Oznámení o ochraně osobních údajů jsme oprávněni v reakci na změny právního prostředí, technických nebo obchodních aspektů příležitostně měnit. Při aktualizaci našeho Oznámení o ochraně osobních údajů přijmeme vhodná opatření, abychom vás informovali v souladu s významem provedených změn. Pokud to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů, vždy si vyžádáme váš souhlas s jakoukoli podstatnou změnou Oznámení o ochraně osobních údajů.Jak nás kontaktovat


Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našeho používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím pomocí následujících kontaktních údajů:


E-mailová adresa: info@baumruk.eu

Poštovní adresa: BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o., Uhelná 339, Chrást 330 03

Telefonní číslo: +420 377 460 779Spojte se s námi

Vítáme každý váš dotaz a připomínku. Můžete snadno navázat spojení a získat potřebné informace.